Verein Regenbogen

TÜRKCE
  DEUTSCH     GALERIE     VIDEO     LINKS  
Hakkimizda
Etkinlikler - Haberler
Düsünceler
Arsiv
Kültür
Humor
Iletisim
Allgemein:
Anasayfa-Startseite

Gökkusagindan anlamli projeler

Gökkuşağɪndan anlamlɪ projeler

Gökkuşuğı Derneği herşeyden önce İsviçre de farklı uluslardan insanlarɪn bir arada
yaşamasını amaçlayan ve bu çerçeve de karşılıklı uyum politikasını temel alan, bunu sosyal
siyasal ve kültürel hedefler ve araçlarla birleştiren, bugüne kadar bunun mücadelesini veren
bir dernektir.

Derneğimiz öncelikli olarak İsviçre deki siyasal ve sosyal gelişmeler ekseninde bir çalışma
yürütmeyi varlık nedenlerinden biri olarak görmektedir. Bunu yaparken de İsviçre de ki
kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmaya ve bu kurumlarla birlikte çalışmaya özel bir önem
vermektedir. Bu ҫercevede bugüne kadar birçok etkinlikler gerçekleştirdik ve çeşitli konulara ilişkin projeler sunup uyguladık. İsviçreli kurumların desteklediği ve çok önemsediği
bu projelerin uygulanması derneğimize ayrıca bir prestij kazandırdı.

Daha önceki yɪllarda, iş yasasɪ, kiracɪlar yasasɪ, sendika yasasɪ ve sendikal ҫalɪşma,
vatandaşlɪk yasasɪ, doğa insan ilişkisi gibi konularɪ gündemimize almış ve bunları proje olarak sunup uygulamıştık. Bu yɪl ise aile iҫi şiddet, kadına karşı şiddet, bağɪmlɪlɪk ve bağɪmlɪlɪkla mücadele ana başlɪklarɪ altında sunulan ve kabul edilen bir projenin uygulanmasını sonlandırma aşamasındayız.

Özellikle de son iki ay içinde proje çalışmalarının yanı sıra başka bazı gündemleride çalışmalarımızın konusu ettik ve bunları iç içe yürüttük. Bunlardan biri ɪrkçı partinin gündeme getirdiği ECOPOP “Çevre ve Nüfus Uyumu” başlğı altında sunulan ırkçı saldırı yasası idi. Çevre ve Nüfus gibi masum bir başlıkla sunulan bu yasa ; ‘’ İsviçre’de her geçen gün göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bunların barınabilmeleri için ev gerekiyor. Her yeni ev için ise her geçen gün yeşil alanlar biraz daha yok ediliyor. Yabancılar arabalara biniyor, ısınmak için kalorifer yakıyor ve çöp üretiyorlar. Ve bütün bunlar ҫevreyi tahrip ediyor. Bu nedenle yabancıların sayısı radikal bir şekilde azaltılmalı ve sonrasında bu sayı yılda en fazla yüzde 0.02’lik bir artışla sınırlandırılmalıdır.’’ Gibi ırkçı bir iddaya dayanlandırılıyordu. Bu ırkçı yasaya karşı Derneğimizde Türkiyeli milletvekillerinin de katıldığı bir dizi tartışma ve bilgilendirme toplantıları yapıldı, kahveler dolaşılarak ırkçı yasanın rededilmesi çağrısında bulunuldu.

Irkçı yasaya karşı çalışma ‘’Aile iҫi şiddet, kadına karşı şiddet, bağɪmlɪlɪk ve bağɪmlɪlɪkla mücadele’’ konulu projemizi uygulama çalışmasıyla bir arada yürütüldü. Proje çalışmamıza da öncelikle dernek bünyesinde bilgilendirmelerle başladık. Daha sonra Basel ve ҫevresinde bulunan otuzun üzerinde kahvelere giderek, her defasɪnda bir konuya bazende her iki konuya ilişkin bilgilendirme ve tartɪşma toplantɪlarɪ düzenledik. Özellikle bağɪmlɪlɪkla ilgili sorular ve bu konuya olan ilgi bu konunun önümüzdeki süreҫte de sürdürülmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bağɪmlɪlɪk özellikle de madde bagɪmlɪlɪğɪ konusunda dernek yönetim kurulunda bu konuya ilgisi olan bir arkadaşɪmɪz kitleye ve kamuoyuna dönük bu ҫalɪşmayɪ koordine etmesi ve yürütmesi iҫin iki günlük kurs gördü. Kursta edindiği bilgilerinde ɪşɪğɪnda arkadaşɪmɪz özelliklede kahvelerde etkili toplantɪlarɪn örgütlenmesini ve dinleyicilerin tartɪşmalara aktif katɪlmasɪnɪ sağladɪ.

Ҫalɪşmamɪzɪ sadece Türkiye'lilerle sɪnɪrlɪ tutmadɪk. İki defada İsviҫre'lilere yönelik toplantɪlar
düzenledik. Bir defasɪnda Basel belediye ve parlamentosunda ҫalɪşan 20 kadar memura ve bir
defasɪnda da 30 civarɪnda İsviҫre'li dernek ve kuruluş temsilcisinin katɪldɪğɪ bir toplantɪda
kamuoyu ҫalɪşmalarɪ ҫerҫevesinde sunum yaptɪk. Yerel gazete ve radyolarda konuya ilişkin
reportajlar ve makaleler yayɪmlandɪ.

7 Aralɪk pazar günü ise Basel ve Ҫevresi Alevi Kültür Merkezi ile birlikte Alevi Kültür
Merkezi'nin lokalinde her iki konuyu iҫeren kahvaltɪlɪ bir toplantɪ yaptɪk. Toplantɪya Basel
Üniversitesi öğretim üyesi Ganga Jey'inde katɪlmasɪnɪ sağladɪk.
Toplantɪ saat 9.30 da kahvaltɪ ile başladɪ. Bir saatlik kahvaltɪnɪn ardɪndan toplantɪ başladɪ.
Gökkuşağɪ Derneği Yönetim Kurulu üyesi bir bayan arkadaşɪmɪz aile iҫi siddete ve özellikle kadına yönelik şiddetin nedenleri üzerine bir sunum yaptɪ. Ardɪndan Basel Üniversitesi öğretim üyesi Ganga Jey'de genel olarak bağɪmlɪlɪk özel olarakda madde bağɪmlɪlɪğɪnɪn nedenleri üzerinde durdu.
Ardɪndan "bagɪmlɪlɪk ve göҫmenler" başlɪğɪ altɪnda Avrupa toplumlarɪ tarafɪndan öteki olarak
görülen göҫmenlerde bu bakɪş aҫɪsɪnɪn yolaҫtɪğɪ pisikolojik nedenler ve bu nedenlerin
sonuҫlarɪ üzerinde durdu. Oldukҫa geniş örneklerle anlatɪlan konulara ilgi ve katɪlɪm anlamlıydı. Her iki konuşmacɪ da bu sorunlarɪn sistemden bağɪmsɪz olmadɪğɪna vurgu yaptɪlar.
Hem toplantɪ esnasɪnda ve hemde toplantɪdan sonra bir ҫok katɪlɪmcɪ böyle bir toplantɪ
düzenlemiş olmamɪzdan dolayı her iki kurumada teşekür ederek devamɪnɪ dilediler.
Bu son toplantɪda önümüzdeki süreҫte bu ve buna benzer konulara ilişkin ҫalɪşmalarɪn bir ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Tüm sorunlar gibi bu sorunlarda, sorunlarɪn kaynağɪ olan mevcut toplumsal sistem var olduğu sürece varlɪğɪnɪ korumaya devam edeceğini biliyoruz. Bizim ҫabamɪz da bu kaynağın yok edilmesine kendi çepemrimizde katkıda bulunmaktır.


Basel Gökkuşağı Derneği


ECOPOP inisiyatifine karsi
Klybeckstrasse 95, 4057 Basel